The Emptiness ...

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
จากหนังสือ The King of Thailand in World Focus

?

In memory of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej.

???