บทภาวนาประจำวัน เพื่อขอพระหรรษทานให้มีใจเมตตาต่อผู้อื่น

โอ้พระตรีเอกภาพผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ทุกๆครั้งที่ลูกหายใจ ทุกๆครั้ง ที่หัวใจของลูกเต้น จะหมื่นแสนครั้งก็ตามที ลูกปรารถนาให้ทุกครั้งเป็นการเทิดพระเกียรติพระเมตตาของพระองค์

ลูกปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวในพระเมตตา ของพระองค์ และเป็นภาพสะท้อนที่มีชีวิตของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ความยิ่งใหญ่แห่งพระเทวภาพของพระองค์ คือ พระเมตตาอันสุดจะหยั่งถึงของพระองค์ ผ่านมาสู่ดวงใจของลูก และวิญญาณเพื่อนมนุษย์

โปรดเสด็จมาช่วยเหลือลูก ข้าแต่พระเจ้า เพื่อให้ดวงตาของลูก เต็มไปด้วยความเมตตา ลูกจะไม่สงสัยหรือตัดสินจากภายนอก แต่มองหาสิ่งทึ่สวยงามในวิญญาณเพื่อนมนุษย์ และช่วยเหลือพวกเขา

โปรดเสด็จมาช่วยเหลือลูก ข้าแต่พระเจ้า เพื่อให้หูของลูกเต็ม ไปด้วยความเมตตา ลูกจะเอาใจใส่ความต้องการของเพื่อนมนุษย์และไม่เมินเฉยในความเจ็บปวดและเสียงครํ่าครวญของเขา

โปรดเสด็จมาช่วยเหลือลูก ข้าแต่พระเจ้า เพื่อให้ลิ้นของลูกเต็ม ไปด้วยความเมตตา ลูกจะไม่พูดถึงเพื่อนมนุษย์ในทางลบ แต่ขอให้ลิ้นของลูกเต็มไปด้วยคําพูดทึ่ปลอบประโลมใจ และให้อภัยแก่ทุกคน

โปรดเสด็จมาช่วยเหลือลูก ข้าแต่พระเจ้า เพื่อให้มือของลูกเต็ม ไปด้วยความเมตตาและการกระทําดี ลูกจะกระทําแต่ความดีต่อเพื่อนมนุษย์และยอมรับความยากลําบากและงานหนัก

โปรดเสด็จมาช่วยเหลือลูก ข้าแต่พระเจ้า เพื่อให้เท้าของลูก เต็มไปด้วยความเมตตา ลูกจะเร่งรีบในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เอาชนะความอ่อนแอและเปราะบางของตนเอง การพักผ่อนของลูก อยู่ที่การรับใช้เพื่อเพื่อนมนุษย์

โปรดเสด็จมาช่วยเหลือลูก ข้าแต่พระเจ้า เพื่อให้หัวใจของลูก เต็มไปด้วยความเมตตา ลูกจะรับรู้ถึงความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ ลูกจะไม่ปฏิเสธดวงใจของลูกต่อใครเลย ลูกจะจริงใจ แม้แต่ผู้ที่ลูกรู้ว่าเขาจะทิ้งขว้างความมีน้ำใจของลูก ลูกจะคุมขังตัวลูกไว้ในดวงพระทัยอันทรงเมตตาของพระเยซูเจ้า ขอโปรดช่วยลูกให้รับความทุกข์ด้วยความสงบใจ

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้พระเมตตาของพระองค์อยู่กับลูกทุกวินาที ตลอดไป พระเจ้าข้า

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ลูกทํากิจการทุกอย่างด้วยความเมตตา

ข้าแต่พระเจ้า ถ้าลูกมิอาจช่วยได้ด้วยกิจการ ขอให้ลูกช่วยเขา ด้วยคําพูดที่เต็มไปด้วยความเมตตา

ข้าแต่พระเจ้า ถ้าลูกมิอาจช่วยได้ด้วยกิจการและคําพูด ขอให้ลูกแผ่เมตตาด้วยคําภาวนาแก่เขาทุกคน ทุกแห่งหนที่ลูกไม่อาจไป ถึงได้

ข้าแต่พระ เยซูเจ้า โปรดแปรเปลี่ยนลูกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว ในพระเมตตาของพระองค์ด้วย เพราะพระองค์ทรงกระทําทุกสิ่งได้ ทั้งนึ้ ขอทุกสิ่งจงเป็นไปตามนํ้าพระทัยของพระองค์เกิด ลูกเป็น

ของพระองค์ โปรดกระทําต่อลูกตามที่พระองค์ทรงพอพระทัยเกิด อาแมน