เมื่อความเชื่อถดถอย และลูกเริ่มจะเดินหลง ขอพระองค์อยู่ด้วยเสมอ