Gettysburg Address

คุณคนเขียนเพิ่งดูสารคดีเรื่อง Lincoln at Gettysburg จบไป

ช่วงหนึ่งของรายการ นักวิชาการที่บรรยายในสารคดีบอกว่า Lincoln เริ่มสุนทรพจน์ที่ Gettysburg ในปี 1863 ด้วยประโยคว่า “Four score and seven years ago …” นักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่า Lincoln อ้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 87 ปีที่แล้ว (score = 20 ปี) หรือปี 1776 ซึ่งคือปีที่อเมริกาประกาศอิสรภาพ (Declaration of Independence) นักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่า Lincoln ไม่ได้อ้างถึงรัฐธรรมนูญ (US Constitution) ที่ประกาศใช้ใน 10-11 ปีต่อมา ซึ่งในรัฐธรรมนูญสมัยนั้น อนุญาตให้มีการใช้ทาสได้ (condone slavery) แต่เขาอ้างถึงคำประกาศอิสรภาพ ซึ่งในนั้นมีคำพูดว่า all men are created equal เปรียบเสมือนการ ตั้งต้นใหม่ (pressing a reset button)

Gettysburg ADdressGettysburg ADdress

นำมาเล่าให้ฟังหนะครับ ไม่ได้ชี้นำอะไร :)