ว่าด้วย "ปีแห่งความเชื่อ"

เนื่องจากพระสันตะปาปาได้ประกาศให้ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2012 - 24 พฤศจิกายน 2013 เป็นช่วง “ปีแห่งความเชื่อ” (Year of Faith) สำหรับชาวคาทอลิกก็จะมีแนวปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูความเชื่อในชีิวตคริสตชนแตกต่างกันไป แนวปฏิบัติหนึ่งที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ประกาศ และคุณคนเขียนเห็นว่าเป็นแนวที่สามารถร่วมปฏิบัติด้วยได้ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูความเชื่อในด้านชีวิตคริสตชน คือ ให้งดเนื้อในวันศุกร์

กำหนดให้ย้ำเตือนสัตบุรุษ(อาจรวมถึงพระสงฆ์ด้วย)เกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องการอดเนื้อในทุกวันศุกร์ ซึ่งยังเป็นบัญญัติของพระศาสนจักรซึ่งเรียกร้องให้คริสตชนปฏิบัติ เพื่อการทำพลีกรรมใช้โทษบาป และเพื่อกิจเมตตาต่อคนยากจน ซึ่งเป็นการแสดงออกของความเชื่ออย่างเด่นชัด

แต่ทีนี้ด้วยความที่ใช้ชีวิตทำงานแบบคนเมืองกรุง การจะหาอาหารแบบไม่มีเนื้อสัตว์นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยความบังเอิญว่ามีผู้นำในการงดเนื้อสัตว์อยู่ใกล้ ๆ เพียงแต่เขาเลือกวันปฏิบัติเป็นวันอังคาร (คนอื่น ๆ ในบ้าน ขาดเนื้อสัตว์ไม่ได้) ดังนั้นเพื่อไม่ให้ต้องทรมานกันจนเกินไป คุณคนเขียนกับข้างบ้านจึงตัดสินใจ งดเนื้อในวันอังคาร เพื่อร่วมปฎิบัติตามแนวทางฟื้นฟูความเชื่อ และในขณะเดียวกัน ก็ไม่สร้างบาปด้วยการทรมานคนอื่นด้วย :)

และนั่นคือที่มาของการ “งดเนื้อวันอังคาร” เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี … หรือไปเรื่อย ๆ