ครู

เราเป็นครูรู้วิชารักอาชีพ มีประทีปธรรมด้วยรวยเหตุผล เว้นวิจารณ์ศิษย์จ้อยด้อยทุพพล ประยุกต์ค้นสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์

เป็นตัวแบบแยบคายถ่ายทอดเก่ง กระฉับกระเฉงใช้คำล้ำอ่อนหวาน สุขภาพบุคลิกพลิกแพลงงาน รู้สมานไมตรีมีวินัย

ศิษย์นิยมนับถือเคารพรัก แนะนำตักเตือนรับกับนิสัย อยู่ต่อหนาลับหลังทั้งใกล้ไกล ใจถึงใจจิตต่อจิตคิดบูชา

— นนท์ ภราดา

(เขียนจากความจำ บังเอิญครูก็ไม่อยู่ให้ถามความถูกต้องแล้วด้วย ผิดพลาดประการใด คุณคนเขียนต้องขออภัย)