com-promise … พูดให้ตรงกัน ทำให้ตรงกัน

เจ้าของบ้านบางท่านได้เล่าให้ฟังว่า เพื่อนบ้างข้างเคียงไม่อยากร่วมขอเปิดประชุมด้วย เนื่องจากกลัวว่าจะสร้างความแตกแยกในหมู่บ้าน ความเป็นจริงนั้น ความแตกแยกเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อกรรมการฯ พูดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ว่า “ขอมติให้วาระ (เรื่องค่าส่วนกลาง) นี้ผ่านไปก่อน” แล้ว สิ่งที่เรากำลังดำเนินการกันอยู่นี้ เป็นความพยายามลดความแตกแยกที่เกิดขึ้น โดยการหาข้อประนีประนอมที่จะทำให้เจ้าของบ้านทุกคนในหมู่บ้านพอใจและสบายใจกับค่าส่วนกลางที่ทุกคนต้องจ่าย เพื่อไม่ให้เป็นภาระซึ่งจะกลายเป็นความเดือดร้อนระยะยาวสำหรับทุกคน