พร 7 ประการของพระจิตเจ้า (The gifts of the Holy Spirit)

พร (พระคุณ) 7 ประการของพระจิตเจ้า คือ

  1. พระดำริ / ปรีชาญาณ (wisdom)
  2. สติปัญญา (understanding)
  3. ความคิดอ่าน / การแนะนำ (counsel)
  4. ความเข้มแข็ง / พละกำลัง (fortitude)
  5. ความรู้ (knowledge)
  6. ความศรัทธา (piety)
  7. ความยำเกรงพระเจ้า (fear of the Lord)

(The gifts of the Holy Spirit are permanent dispositions which make us docile in following devine inspirations. - Compendium of the Catechism of the Catholic Church 1830-1831)