ความรักให้อภัยทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง

ได้เวลาเตือนตัวเองบ้างอะไรบ้าง …

ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง

1 โครินธ์ 13:4-7

Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.

1 Corinthians 13:4-7