Employees are the faces of the organization

คนทำงาน คือ ตัวแทนขององค์กร

หลังจากที่เขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปเมื่อ 2 วันที่แล้ว มีความเห็นหลากหลายผ่านสายตาเข้ามา แต่ความเห็นลักษณะหนึ่งที่อ่านแล้วต้องบอกว่ารับไม่ได้เป็นอย่างมาก คือ ความเห็นที่ว่า ความผิดเป็นของตัวแทนขาย ไม่ใช่เรื่องของบริษัทที่จะต้องรับผิดชอบ เพราะตัวแทนขายเป็นคนให้ข้อมูล ตัวแทนขายเป็นคนพูดความจริงไม่ครบถ้วน ไม่ใช่บริษัท … บริษัทไม่ผิด

เป็นการพูดแบบไม่มีความรับผิดชอบอย่างมาก

ในทางตรงกันข้าม หลายคนเห็นว่าถ้าบ้านที่ซื้อมามีความไม่เรียบร้อย หรือความบกพร่อง เช่น สายไฟภายในถูกเดินลอย ไม่ร้อยเข้าท่อ ตามแบบที่ระบุในสัญญา หลายคนเหล่านั้นจะมองว่า ความไม่เรียบร้อยที่เกิดขึ้น บริษัทต้องรับผิดชอบ เพราะบ้านถูกสร้าง และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท

ถ้าใครไปพูดว่า คนงาน ผู้รับเหมา วิศวกรประจำโครงการ หรือหัวหน้าโครงการ เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นการหมกเม็ดของคนทำงาน ไม่ใช่บริษัท เพราะบริษัทไม่ได้ลงมือก่อสร้าง หลายคนเหล่านั้นคงจะรู้สึกไม่พอใจ

ในการบริหารงาน ไม่ว่าคนทำงานจะอยู่ในระดับไหน คนเหล่านั้นก็ต้องถูกมองว่าเป็นตัวแทนของบริษัท หากมีปัญหา หรือข้อข้องใจใด ๆ เกิดขึ้น บริษัทควรรับทราบและดำเนินการบรรเทาปัญหา หรือข้อข้องใจนั้น ๆ ในเบื้องต้น ก่อนที่บริษัทจะไปดำเนินการเป็นการ เพื่อเสาะหาต้นตอของปัญหา วิธีตัดตอนปัญหาโดยการมองว่าเป็นความรับผิดชอบของบุคคล เป็นแนวคิดการบริหารแบบไม่มีควรรับผิดชอบ

หมายเหตุ: ผู้เขียนได้รับการติดต่อเบื้องต้นจากตัวแทนของบริษัทแสนสิริ ผ่านทาง Twitter เมื่อวานนี้