แถลงการณ์จากคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย

จากสถานการณ์ที่วิกฤตในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความขัดแย้งและความแตกแยกของคนในชาติ ชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย ส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิต เลือดเนื้อและทรัพย์สิน อย่างมากมาย หากการเผชิญหน้าและการใช้ความรุนแรงนี้ยังไม่ยุติ ก็จะนำไปสู่หายนะใหญ่หลวงของประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา

เรา คริสตชนคาทอลิกในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย จึงไม่อาจนิ่งนอนใจใน สถานการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ เพราะเรามี ความเชื่อว่า “มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า ซึ่งเป็น องค์ความรัก เราจึงจำเป็นต้องเปี่ยมด้วยความรักต่อประเทศชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพี่น้อง ร่วมชาติของเราทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่แบ่งแยก”

ท่ามกลางสถานการณ์ร้ายแรงนี้ เราจึงขอยืนยันท่าทีของคริสตชนในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมโดยสันติ ดังนี้

  1. เคารพคุณค่าของชีวิต และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
  2. ยึดหลักความรัก ความเมตตา และการให้อภัย ดังพระวาจาที่ว่า “เราเป็นพระเจ้า ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์” (อพย 34:6) และ “ท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไร ก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิด” (ลก 6:31)

ในฐานะคริสตชนคาทอลิกไทย เราจึงปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเพื่อวอนขอสันติภาพสำหรับประเทศชาติ และอุทิศแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
  2. สวดสายประคำ และภาวนาเพื่อขอสันติภาพทุกวันตลอดปีนี้
  3. สงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่ออธิษฐานภาวนาขอสันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติ หลังเคารพธงชาติเวลา 18.00 น. ทุกวัน

ท่ามกลางวิกฤติการณ์นี้ เราจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงทุกชนิด และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักแห่งความรักและการให้อภัย เพื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราจะได้กลับคืนสู่ความสงบสุข และสันติโดยเร็ว

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย สมาคมสตรีคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชมรมนักธุรกิจคาทอลิกในประเทศไทย

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หมายเหตุ ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 026813900 ต่อ 1204 (บาทหลวงพิพัฒน์), 1901 (บาทหลวงวรยุทธ)

http://www.catholic.or.th/service/inform/inform2010/news18.html