mea culpa

เช้าวันนี้คุณคนเขียนกดอ่านฝีด (feed) ตามเรื่องตามราว แล้วคุณคนเขียนก็ไปเจอะกับคำ ๆ นึงเข้า เป็นคำที่คุณคนเขียนเคยสงสัย และค้นหาความหมายเอาไว้ครั้งหนึ่งแล้ว แต่ก็นานจนลืม จนกระทั่งวันนี้เจอะอีก ก็เลยต้องค้นหาอีก ทีนี้คุณคนเขียนบันทึกเอาไว้ดีกว่า เผื่อวันหน้าจะได้ไม่ต้องหาอีก

คำว่า “mea culpa” (เม-อา โคล-ปา) เป็นคำภาษาละติน แปลความหมายว่า “ความผิดของข้าพเจ้าเอง” (my fault หรือภาษาวัยรุ่นสักหน่อย ก็ my bad นั่นเอง) ดังเดิมมาจากบทภาวนาสารภาพบาป (Confiteor) ของศาสนาคริสต์นี่เอง บทภาวนานี้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สำหรับปัจจุบัน หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับ

Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere, et omissióne: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa

Ideo precor beatam Mariam semper Vírginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

แหะ ๆๆ … แปลเป็นไทย ๆ ได้ตามนี้ครับ

ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า ผู้ทรงสรรภานุภาพ และต่อพี่น้องด้วย ว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมาย ด้วยกาย วาจา ใจ และด้วยการละเลย ข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป

ดังนั้นขอพระนางมารีย์ ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ ขอฑูตสวรรค์ และนักบุญทั้งหลาย และพี่น้องด้วย ช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญ

“mea maxima culpa” (เม-อา มัก-ซิ-มา โคล-ปา) เป็นการเน้นว่า “ความผิดอย่างมหันต์” (my greatest fault)

เท่านี้หละครับ สวัสดีครับ