สักยกหนึ่ง

ได้ยินเรื่องราวมาสักสองเรื่อง ได้ยินแล้วก็เกิดกระเหี้ยนกระหือรือ … บรรเลงสักหน่อย

เรื่องหนึ่งคือ รับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ไม่ได้ เพราะเขียนว่า “ถ้า … ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทน”

รธน 2475 แก้ไขเพิ่มเติม 2495 มาตรา 19 (1) ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 17 หรือมาตรา 18 ก็ดี ในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามความในมาตรา 17 หรือมาตรา 18 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ดี ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ชั่วคราว

… อื่น ๆ อีกมากมาย เรื่อยมาจนกระทั่ง …

รธน 2534 มาตรา 18 (2) ในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 16 หรือมาตรา 17 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ชั่วคราว

รธน 2540 มาตรา 20 (1) ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตาม ที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 18 หรือ มาตรา 19 ให้ประธานองคมนตรีเป็น ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

รธน 2550 มาตรา 20 (1) ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตาม ที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 18 หรือ มาตรา 19 ให้ประธานองคมนตรีเป็น ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

รับไม่ได้สักฉบับเลยสิเนี่ย!

เรื่องสองคือ อายุการทำงานของ ค.ร.ม. ปัจจุบัน จะอยู่หรือจะไปหลังประกาศรัฐธรรมนูญ

รธน 2550 บทเฉพาะกาล มาตรา 298 (1) ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้เข้ารับหน้าที่

[ common sense เล็กน้อย ถ้าประกาศรัฐธรรมนูญแล้ว ค.ร.ม. ไป … แล้วเอเลี่ยนที่ไหนจะมาเป็น ค.ร.ม.? หรือจะให้จุดธูปเชิญทักษิณมันกลับมา?? ]

ก็เท่านั้นเอง … เค้าให้เวลาอ่านตั้งเยอะแยะมากมาย อย่างว่า ไม่ใช่นิยาย ก็เลยไม่ตั้งใจอยากจะอ่าน … นัยว่า ให้ได้คุยว่าอ่านแล้ว ว่างั้นเหอะ

(เปรียบเทียบกันตามสบายครับ)