ข้อคิดจากทางด่วน

เวลาจ่ายค่าทางด่วน หลาย ๆ ครั้งที่พนักงานเก็บเงินจะยื่นกระดาษอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ใบเสร็จมาให้ คุณคนเขียนก็ไม่เคยได้หยิบอ่าน ส่วนใหญ่พอเห็นว่ามันสกปรกในรถ คุณคนเขียนก็โยนลงถังขยะซะหมด เมื่อวานก็เกือบไป แต่บังเอิญไปเห็นว่า บนกระดาษแผ่นหนึ่งมีรูปพระเจ้าอยู่หัวอยู่ คุณคนเขียนก็เลยรีบหยิบมาพลิก ๆ อ่านดู อ่านแล้วก็เลยอยากหยิบมาฝากคุณ ๆ คนอ่านด้วยครับ

bq.. “… การที่จะประกอบกิจการใด ๆ ให้เจริญเป็นผลดีนั้น ย่อมต้องอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานสำคัญ ประกอบกับจะต้องเป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนผู้อื่น และพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวม ตามโอกาสอีกด้วย ถ้าปฏิบัติได้ดังนี้ การงานของท่านก็จะสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ …”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2499

p. บันทึกเอาไว้ เตือนตัวเองได้เป็นอย่างดี กระดาษจากทางด่วนแผ่นนี้ มีพระบรมราโชวาทสองข้อ ข้อที่สองนี้ก็ขอบันทึกเอาไว้ด้วยเลยแล้วกันครับ

bq.. “… ในการพัฒนาประเทศนั้น จำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยมิได้คำนึงถึงความสมดุลย์และความสัมพันธ์อันสอดคล้องในองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างพอเพียง อาจทำใ้ห้เศรษฐกิจของประเทศล้มเหลวได้ …”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

p. ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นพระปกเกล้าของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ