กาลามสูตร ๑๐

Oh Gee!! I completely forgot that I have a blog!!!

Anyway …

These run totally opposite to “The Apostle’s Creed”:/tbox/archives/2005/09/01-930.php and many of the Catholic believes. But I like the concept though. ;)

bq.. กาลามสูตร ๑๐ (ข้อห้ามมิให้เชื่อโดยอาการ ๑๐ อย่าง) [ Don’t believe … ]

๑. มา อนุสสเวนะ อย่าได้เชื่อถือ ตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมา [ … because you’ve heard the story. ] ๒. มา ปรัมปายะ อย่าได้เชื่อถือ ตามถ้อยคำสืบๆ กันมา [ … because it has been told. ] ๓. มา อิติกิรายะ อย่าได้เชื่อถือ โดยตื่นข่าวว่าได้ยินอย่างนี้ [ … because it is in the news. ] ๔. มา ปิฏกสัมปทาเนนะ อย่าได้เชื่อถือ โดยอ้างตำรา [ … because it was written. ] ๕. มา ตักกเหตุ อย่าได้เชื่อถือ โดยเดาเอาเอง [ … by just guessing. ] ๖. มา นยเหตุ อย่าได้เชื่อถือ โดยคาดคะเน [ ?? ] ๗. มา อาการปริวิตักเกนะ อย่าได้เชื่อถือ โดยความตรึกตามอาการ [ ?? ] ๘. มา ทิฏฐินิชฌานักขันติยา อย่าได้เชื่อถือ โดยชอบใจว่าต้องกับทิฐิของตัว [ ?? ] ๙. มา ภุพพรูปตายะ อย่าได้เชื่อถือ โดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้ [ … because the person is trustworthy. ] ๑๐. มา สมโณ โน ครูติ อย่าได้เชื่อถือว่าสมณะนี้คือครูของเรา [ … because the person is a teacher. ]

p. Hmmm .. religion is beautiful.

One question though, when to believe? (Khun Mali might be able to answer this one.) Hmmm …

P.S. I’d be grateful if the readers could check (and/or) fill in the blank translation.