harry potter #5

คุณคนเขียนหยิบ “รูป” หนังสือ harry potter มาฝากครับ วันนี้ตั้งหน้าตั้งตาอ่านไปได้ 3 บทละ ทั้งหมดเค้ามีมา 39 บท แปดร้อยเจ็ดสิบหน้า ครับ … อ่านกันหูตาแฉะ

ดูรูปดีกว่า

!/gallery/20030629/hp_5-01.jpg!

!/gallery/20030629/hp_5-02.jpg!

!/gallery/20030629/hp_5-03.jpg!