ด่าภาษาอะไรดีฟะ?

โอย ขอซะวันไม่ได้เลยใช่ไม๊เนี่ย … เริ่มอยากรู้แล้ว ว่ามีวิธีไหนที่จะถอดถอน นายกรัฐมนตรี ได้บ้าง? มันบ้าอำนาจอะไรกันมากมาย จะสั่งปิด สั่งห้ามมันทุกรายการที่วิจารณ์รัฐบาลเลยเหรอ? ทำไมชินคอร์ปไม่ทำทีวีเองเลยหละ? จะมาไล่ปิด website ฉันด้วยไม๊เนี่ย? หือออ!!!

อย่าเพิ่ง งง อย่าเพิ่ง งง ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกัน เดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนนะ … เอาสรุปง่าย ๆ ก่อนละกัน คือ เช้านี้ (ตอนนี้แหละ) ดูรายการเก็บตกจากเนชั่น แล้วเค้าก็ประกาศมาว่า “Nation Channel”:http://www.nationchannel.com จะงดทำข่าวการเมืองชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น .. เชื่อว่าเค้าคงไม่เลิกทำไปเฉย ๆ เพราะความเบื่อหรอก มันต้องมีเบื้องหลังสิ (นั่นหละ ที่กำลังจะพยายามหาข้อมูล .. ถ้าหาอะไรได้จามาเล่าให้ฟัง)

บ้าจริง!


ไปได้แหล่งข่าวมาจาก pantip.com .. เค้าว่าหยั่งงี้ …

“ข่าวนี้หยิบมาจากมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2545 เนื้อความว่า มีคำสั่งจากกรมการพลังงานทหาร ลงวันที่ 4 มีนาคม 2545 ส่งไปยังบริษัท Smartbomb (ผู้ผลิตรายการใน FM 90.5) ให้ถอดรายการของเครือเนชั่นทั้งหมดภายในวันที่ 5 มีนาคม 2545 โดยในข่าวดังกล่าวไม่มีการชี้แจงเหตุผลการสั่งปลดรายการดังกล่าว”

[url]http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P1356257.html[/url]

สุดยอดของความเฮงซวย .. วันนี้ไม่เขียนหละ หมดอารมณ์ (อ้าว เลียนแบบเค้าอีก!)


สุดท้าย หยิบมาฝาก ด้วยความน้อยอกน้อยใจครับ …

มาตรา ๓๙ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพเกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทำมิได้

การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ แต่ทั้งนี้จะต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามความในวรรคสอง เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้

“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐”:http://www.parliament.go.th/con40/con-main.htm